Regulamin Medioteki Zespołu Szkół w Brodach

 1. Z Medioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy Zespołu Szkół w Brodach oraz rodzice.
 2. Do czytelni nie przynosimy okryć wierzchnich.
 3. Wypożyczone książki należy szanować.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na 2 tygodnie. Lektury-na miesiąc. Przygotowujący się do konkursów przedmiotowych 10 książek.
 6. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki, jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 8. W czytelni obowiązuje cisza.
 9. Księgozbiór podręczny nie jest udostępniany na zewnątrz.
 10. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
 11. Zdający egzaminy poprawkowe mogą wypożyczyć 4 książki na okres wakacji.
 12. Ze sprzętu RTV korzystamy za zgodą i w obecności nauczyciela.
 13. Stanowiska Multimedialnego Centrum Informacji dostępne są dla uczniów, nauczycieli i rodziców w czasie pracy biblioteki z wyjątkiem przerw i zajęć dydaktycznych w czytelni. Wyjątkowo, na wniosek nauczyciela uczniowie mogą skorzystać z MCI w czasie przerw.
 14. Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać wpisu w rejestrze odwiedzin.
 15. Stanowiska MCI służą do celów edukacyjnych. Pierwszeństwo w korzystaniu mają osoby realizujące temat dydaktyczny.
 16. Wykorzystywanie stanowisk w innym celu jest możliwe tylko, gdy są wolne miejsca.
 17. Użytkownik powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu obsługi komputera.
 18. Użytkownik może korzystać z programów multimedialnych udostępnionych w bibliotece.
 19. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien usunąć z pamięci komputera i pulpitu utworzone przez siebie pliki oraz uporządkować stanowisko.
 20. Użytkownik może jednorazowo korzystać ze stanowiska przez jedną godzinę lekcyjną. W razie potrzeby można ten czas przedłużyć.
 21. Użytkownik odpowiada za stan sprzętu, na którym pracuje.
 22. Wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 23. Za zgodą nauczyciela istnieje możliwość korzystania ze skanera i drukarki.
 24. Korzystający z Medioteki zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz do bezwzględnego podporządkowania się bibliotekarzowi. 

Zabrania się:

 1. Wykorzystywania w MCI komunikatorów (np.gadu-gadu), czatów, stron do blogowania, zawierających treści erotyczne lub inne niezgodne z prawem.
 2. Dokonywania zmian w oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 3. Spożywania posiłków i picia napojów w czasie pracy na stanowiskach.
 4. Korzystania z telefonów komórkowych.

W razie łamania zasad powyższego regulaminu, bibliotekarz może zawiesić prawo ucznia do korzystania ze stanowisk komputerowych na czas przez siebie określony. Informacje o zachowaniu ucznia zostaną przekazane wychowawcy.